Phạm Duy 4 - Tiếng Đàn Tôi

  • Chiến sĩ vô danh (Duy Cường hoà âm)
  • Dây thôn Vĩ Dạ (Duy Cường hoà âm)
  • Tiếng đàn tôi
  • Chú Cuội (Duy Cường hoà âm)
  • Liên khúc
  • Đêm Xuân (Duy Cường hoà âm)
  • Kỷ vật cho em
  • Hoa thương nhớ ai
  • Tình nghèo
  • Xuân Ca (Duy Cường hoà âm)

Liên Lạc: Thúy Nga Productions