Phạm Duy - Thiền Ca

  • Thinh Không
  • Võng
  • Chỉ cần thế thôi
  • Không tên
  • Xuân
  • Chiều
  • Người tình
  • Răn
  • Thiên đường địa ngục
  • Nhân quả

Liên Lạc: