Phạm Duy - Người Tình Già Trên Đầu Non (Rong Ca)
(Trình bày: Duy Quang/Thái Hiền)
  • Người tình già trên đầu non
  • Hẹn em năm 2000
  • Mẹ năm 2000
  • Ngụ ngôn mùa đông
  • Nắng chiều rực rỡ
  • Nghìn thu
  • Trăng Già
  • Ngựa hồng
  • Rong Khúc
     Tìm Mua: Phạm Duy Productions
   14692 Hunter Lane
   Midway City CA 92655 USA
   Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002