Ngọc - Người Con Gái trong Tranh
Nhạc Hoàng Thị Bích Ngọc
  • ô cửa tròn
  • nhẹ như tơ
  • người con gái trong tranh
  • con dế sầu
  • làn khói lam
  • mưa
  • hư không mầu nhiệm
  • lạc loài
  • gai hồng
  • gió
     HTBN Productions - 11427 Gnarlwood Dr., Houston TX 77089