Khi Tôi Về
(10 Tình Khúc Phạm Duy - Tiếng hát Ý Lan)

Liên Lạc: Ý Lan Productions