Hòa tấu - Tình Ca Phạm Duy

  • Mộ khúc
  • Thuyền viễn xứ
  • Tình ca
  • Ngày trở về
  • Áo anh sứt chỉ đường tà
  • Quê nghèo
  • Nương chiều
  • Bà mẹ Gio Linh
  • Ngậm ngùi
     Tìm Mua: Phương Nam Phim - Vietnam