Trường Ca Hàn Mặc Tử (Nhạc Phạm Duy)

  • Tình Quê
  • Đây thôn Vỹ Giạ
  • Dalat trăng mờ
  • Trăng sao rớt rụng
  • Hồn là ai? Hồn là ai?
  • Trút linh hồn
  • Lạy Bà là Đấng Tinh Truyền Thánh Vẹn
  • Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
  • Phượng Trì, ôi Phượng Trì

Liên Lạc: Phạm Duy Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002
email: cuongduypham@yahoo.com