Đêm Nguyệt Cầm 2 - Nhạc Hòa Tấu
 • Mùa thu không trở lại
 • Cuối cùng cho một tình yêu
 • Nửa hồn thương đau
 • Bản tình cuối
 • Em đi
 • Nghìn trùng xa cách
 • Người đi qua đời tôi
 • Nghìn năm vẫn không quên
 • Ngàn thu áo tím
 • Cỏ hồng
 • Niệm khúc cuối
 • Mùa đông sắp đến
     Tìm Mua: Thiên Nga Productions