Dạ Khúc Nguyễn Đình Phùng
  • Hoàng Hạc - Thái Hiền (thơ Thôi Hiệu)
  • Tóc mây bay - Tuấn Ngọc
  • Em có nhớ - Tuấn Ngọc
  • Giòng thời gian - Thái Hiền
  • Đêm hoài vọng - Tuấn Ngọc
  • Tình Khúc dưới sao - Tuấn Ngọc (thơ Đinh Hùng)
  • Đêm sâu - Thái Hiền
  • Chiều trên sông vắng - Tuấn Ngọc
     Tìm Mua: MB Productions