Phạm Duy - Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ

 • Bầy Chim Buồn Bã
 • Chim Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài
 • Bầy Chim Nhỏ Bé
 • Con Chích Choè Và Con Chào Mào
 • Chim Bay Từ Đồng Lúa Phương Nam
 • Một Đôi Phượng Qúy
 • Trên Cành Vàng Con Hoàng Khuyên
 • Bầy Chim Biệt Xứ
 • Én Bay Thấp Én Bay Cao
 • Bầy Chim Một Nhà
 • Lên Rừng Già Ba Mươi Sáu Thứ Chim
 • Bầy Chim Nghìn Xứ
 • Én Bay Dọc Én Bay Ngang
 • Bầy Chim Một Tổ
 • Bầy Chim Tỉnh Giấc
 • Bầy Chim Huyền Sử
 • Bầy Chim Hồi Xứ
 • Chim Quyên Về Đậu Thôn Đoài

Liên Lạc: cuongduypham@yahoo.com